Rachunkowość

Innowacyjność a podatki

By 21 kwietnia 2016 2 sierpnia, 2016 No Comments

1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, która niesie ze sobą pewne ulgi podatkowe.   W konsekwencji rok 2016, jak i rok 2017 są korzystnym okresem na wniesienie do spółek kapitałowych aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.  Jest to ważne przede wszystkim dla startupów, które bardzo często korzystają z tego rozwiązania. Co konkretnie działa na korzyść przedsiębiorców? Postaramy się opisać to w artykule.

Po pierwsze: odroczone opodatkowanie
Ze względu na odroczenie opodatkowania o 5 lat, opłaca się wnieść do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci:
• patentu,
• dodatkowego prawa na wynalazek,
• know-how,
• prawa do korzystania z praw na podstawie umowy licencyjnej, za wyjątkiem autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego.

Zmiana ta ułatwi życie podmiotom wnoszącym do spółek kapitałowych aport w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.  Jest to dobra informacja przede wszystkim dla pomysłodawców zakładających startupy bowiem właśnie to zazwyczaj stanowi ich wkład w spółkę. Inne podmioty objęte tą ulgą, to podmioty będące twórcami uprawnionymi do komercjonalizowanej własności intelektualnej, uczelnie, instytuty naukowe, instytuty badawcze, podmioty utworzone przez instytut badawczy w celu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.
W myśl wprowadzonej ulgi, operacja wniesienia aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej nie skutkuje całkowitym brakiem podatku bowiem przychód i tak powstanie po stronie wnoszącego taki aport, ale moment jego opodatkowania jest odroczony o 5 lat (z pewnymi wyjątkami).
U podmiotów niekomercjalizujących nic się nie zmienia, obowiązek podatkowy powstaje u nich na zasadach ogólnych, to jest w dniu zarejestrowania spółki (lub podwyższenia kapitału zakładowego) w KRS.

Po drugie: koszty R&D
Od stycznia wprowadzono także ulgę polegającą na możliwości zwiększenia kosztów podatkowych poprzez zaliczenie do nich kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Koszty te nie będą zaliczane w całości, ale według następującej struktury procentowej:
• 30% kosztów z tytułu należności ze stosunku pracy oraz składek (w części pokrywanej przez właściciela) na rzecz pracowników zatrudnionych przy realizacji procesów badawczo-rozwojowych,
• 20% kosztów z tytułu zakupu materiałów i surowców związanych z działalnością badawczo- rozwojową, nabycia wyników badań przeprowadzonych przez jednostkę naukową, odpłatnego korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, kosztów poniesionych na utrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyłączeniem samochodów osobowych) wykorzystywanych w ramach działalności badawczo-rozwojowej w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
• 10% wartości kosztów, wymienionych w punkcie powyżej, w przypadku pozostałych podatników.

Należy pamiętać, że kwota przysługującego odliczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.

income-tax-491626_1920


Powyższe zmiany to dopiero preludium do zmian zapowiadanych przez ustawodawcę. Rozwój innowacyjnych firm wskazywany jest jako jeden z filarów silnej polskiej gospodarki, a co za tym idzie, zmieniać ma się też otoczenie prawne, m.in. Ustawa o wpieraniu innowacyjności czy Prawo zamówień publicznych. Aktualnie trwają też prace nad Konstytucją dla biznesu, która wg zapowiedzi, ma zdecydowanie ułatwić życie przedsiębiorcom.