Mała i duża ustawa o innowacyjności wprowadzą ważne zmiany w przepisach regulujących podatkową ulgę badawczo-rozwojową. Pierwsze zmiany wejdą w życie już od 1 stycznia 2017 r (mała ustawa o innowacyjności), kolejne rok później w ramach tzw. dużej ustawy o innowacyjności. Nowe przepisy pozwolą m.in. na uzyskanie zwrotu części wydatków ponoszonych przez startupy na działalność B+R w trakcie pierwszych dwóch lat ich funkcjonowania (efektywnie pozwoli to odzyskać nawet do 9,5% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową) oraz rozszerzą katalog wydatków dających prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia.

Co w związku z wejściem w życie wspomnianych przepisów?

Istotną zmianą jest wprowadzenie w nowelizowanych ustawach instrumentów, które mają na celu wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej m.in.: opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej, rozszerzenia i zwiększenie katalogu „kosztów kwalifikowanych”, uproszczenia procedur dot. rozporządzania mieniem przez państwowe osoby prawne, finansowania weryfikacji technologii środowiskowych oraz komercjalizacji wyników badań.

Pierwszym wprowadzonym punktem jest zniesienie podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki, jeśli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna – dotyczy to m.in. patentu, prawa ochronnego na wynalazek, prawa do rejestracji wzoru przemysłowego, autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, czy wiedzy w zakresie działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how).

Jakie koszty można odpisać od podstawy opodatkowania

Ustawodawca przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową (zwane „kosztami kwalifikowanymi”).
Do tych kosztów należą m.in.:
– nabyte materiały i surowce bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
– ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, a także nabycie wyników badań naukowych,
– odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej.

Nowością mającą mieć zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. jest wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego kosztów kwalifikowanych dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rozszerzenie kosztów kwalifikowanych dotyczyć będzie kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesionych m.in na:
– przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego,
– odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym (zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu)
– opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia.

Za „koszty kwalifikowane” uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym (zaliczane do kosztów uzyskania przychodów) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz od wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością).

Prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych

Należy pamiętać, że powyższe „koszty kwalifikowane” ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową. Jednak w przypadku , gdy podatnik w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia – prawo do odliczenia mu nie przysługuje.

Kiedy odliczenie będzie możliwe

Odliczenia wydatków zaliczonych do „kosztów kwalifikowanych” dokonuje się w zeznaniu rocznym (np. CIT-8 do 31.03 każdego roku). Są sytuacje, gdy prowadzona działalność przyniosła w roku podatkowym stratę (koszty przewyższają przychody) albo dochód jest na tyle niski, że odliczenie poniesionych „kosztów kwalifikowanych” jest ograniczone. W związku z tym będzie możliwość odliczenia poniesionych „kosztów kwalifikowanych” w zeznaniach rocznych za kolejne lata podatkowe w ciągu kolejnych sześciu latach podatkowych (przed zmianą trzy lata). Licząc od roku podatkowego, w którym podatnik miał prawo skorzystać z takiego odliczenia.

Od 1 stycznia 2017 r. mają zostać wprowadzone nowe uregulowania dotyczące pomocy de minimis (pomoc w finansowaniu w zakresie kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS finansowanych przez płatnika składek, należności dotyczących zatrudnionych pracowników w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej). Wartość tej pomocy ma być ustalana w odpowiedniej proporcji. Jeśli w pierwszym roku działalności nie byłoby możliwości skorzystania z tego rodzaju pomocy, ustawodawca przewiduje możliwość jego zastosowania w drugim roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności, jednak tylko w odniesieniu do podatnika, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.
W przypadku podatnika postawionego w stan upadłości lub likwidacji przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, podatnik jest obowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty.

Wspomniany przepis nie będzie miał jednak zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni m.in.:
– w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
– w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną,

Planowane zmiany mają charakter rewolucyjny i na pewno pozwolą przedsiębiorcom inwestującym w działalność badawczo-rozwojową. Mamy nadzieję, że inicjatywy dotyczące wspierania innowacyjności będą się rozwijały dalej, dając możliwość wschodzącym firmom na lepsze możliwości rozwoju.