OptymalizacjaPodatki

Pomoc de minimis w formie jednorazowej amortyzacji

By 20 czerwca 2016 16 września, 2021 No Comments

De minimis to jedna z form wsparcia przedsiębiorców w ramach pomocy publicznej udzielanej firmom przez organ administracji publicznej lub inny uprawniony do tego podmiot. Mogą to być jednostki centralne państwa, jak również samorządowe i terytorialne.

Pomoc de minimis jest przywilejem, a nie obowiązkiem. To, czy dany podatnik z niej skorzysta, zależy wyłącznie od niego.

Kto może skorzystać z pomocy de minimis?

Po pierwsze o pomoc de minimis mogą ubiegać się podmioty o statusie małego podatnika, tj. podatnicy w myśl przepisów ustawy o podatku VAT, u których przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro (przeliczenie po średnim kursie NBP z dnia 1 października poprzedniego roku) oraz ci, którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym.

Po drugie pomoc może uzyskać jedynie podmiot, który w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (nie kalendarzowych) nie przekroczył limitu właściwego dla sektora jego działalności. Obliczając wartość otrzymanego dotychczas wsparcia, należy ten trzyletni okres rozpatrywać w sposób ciągły, tzn. wziąć pod uwagę wartość pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych.  Przeliczenia uzyskanej pomocy dokonuje się według ogłoszonego przez NBP średniego kursu euro z dnia otrzymania pomocy.

Pamiętać należy o tym, aby każdorazowo po otrzymaniu pomocy uzyskać stosowne zaświadczenie, na którym podana będzie kwota udzielonej pomocy de minimis, typ udzielonej pomocy oraz data jej przyznania. Wszystkie te wartości wystarczą do obliczenia zarówno wielkości pomocy z jakiej skorzystaliśmy dotychczas oraz do ustalenia przedziału czasowego trzech lat.

Pilnowanie wspomnianego limitu jest istotne, gdyż jego przekroczenie naraża przedsiębiorcę na odpowiedzialność, z którą wiązać się będzie zwrot nadwyżki pomocy ponad wyznaczony limit wraz z odsetkami.

WAŻNE:  jeśli pomiędzy podmiotami występują jakiegokolwiek rodzaju powiązania, np. jedna spółka posiada w drugiej spółce większość praw głosu, lub też może wywierać na drugą dominujący wpływ na podstawie, np. założeń zawartych w aktach założycielskich lub też jeden podmiot jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w drugim podmiocie, a nawet jeśli jeden podmiot ma prawo powołać i odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorującego innej jednostki – należy skumulować otrzymaną pomoc w podmiotach powiązanych w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych. Reasumując, przy ustalaniu wartości otrzymanej pomocy przez spółkę, uwzględnić należy pomoc otrzymaną przez wszystkie podmioty łącznie. Podobnie sytuacja wygląda przy powiązaniach osobowych, w których przy ustalaniu wartości pomocy należy uwzględnić sumę wartości udzielonej pomocy zarówno samej spółce, jak i jej wspólnikom w zakresie w jakim pomoc została udzielona w związku z prowadzeniem działalności przez tę spółkę.

euro-114262_1920-2

Formy pomocy de minimis

Formy wsparcia w ramach de minimis to m.in.: jednorazowa amortyzacja, dopłata do oprocentowania kredytów bankowych, umorzenie kosztów egzekucyjnych czy zaległości podatkowych.

Co do zasady pomoc przeznaczona jest wyłącznie na rozwój firm, co oznacza, że nie otrzyma jej firma znajdująca się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a stan ten nie należy do przejściowych i wyjście z niego możliwe jest tylko dzięki pomocy z zewnątrz.

Dlaczego jednorazowa amortyzacja?

Dzięki jednorazowej amortyzacji obniżamy podstawę opodatkowania już w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Dokonując obniżenia podstawy opodatkowania w danym miesiącu, obniżamy tym samym wartość podatku dochodowego za dany okres.

Jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis podlegają poszczególne składniki majątku – środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), z wyjątkiem samochodów osobowych wymienionych się w grupie 7.

W ramach ulgi pomocowej przedsiębiorcy mogą dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji wynoszącego 50 000 euro.

Jednorazowa amortyzacja nie dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, a więc tego rodzaju składników majątku w ogóle nie zamortyzujemy jednorazowo. Do limitu jednorazowej amortyzacji składników majątku nie zalicza się również jednorazowej amortyzacji składników do 3500 zł, ponieważ w ich przypadku każdy podatnik ma prawo zamortyzować je jednorazowo i nie stanowi to żadnego przywileju pomocowego.

Z pomocy de minimis, w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej skorzystać można jeszcze do 2020.